Arhitectura Peisagera si Inginerie

Back to Services


Tema de Proiectare


1) Conţinutul temei de proiectare se adaptează de către beneficiar, în funcţie de
specificul/categoria şi clasa de importanţă, precum şi de complexitatea obiectivului de
investiţii propus.
1. Informaţii generale
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar, terţiar)
1.4. Beneficiarul investiţiei
1.5. Elaboratorul temei de proiectare
2. Date de identificare a obiectivului de investiţii
2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al
construcţiei existente, documentaţie cadastrală
2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru
realizarea obiectivului de investiţii, după caz:
a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare,
suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);
b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
c) surse de poluare existente în zonă;
d) particularităţi de relief;
e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;
f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita
relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;
g) posibile obligaţii de servitute;
h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al
unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de
intervenţii, după caz;
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism
aprobate – plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de
urbanism aferent;
j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul
existenţei unor zone protejate sau de protecţie.
2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi
funcţional:
a) destinaţie şi funcţiuni;
b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;
c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în
conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu
şi de mediu în vigoare;
d) număr estimat de utilizatori;
e) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor
propuse;
f) nevoi/solicitări funcţionale specifice;
g) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a
patrimoniului;
h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului.


Studiu de Fezabilitate (SF)


A. PIESE SCRISE
1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)
1.4. Beneficiarul investiţiei
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil)
privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii
şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri
instituţionale şi financiare
2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor
2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung
privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice
3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnicoeconomice
pentru realizarea obiectivului de investiţii2)
2) În cazul în care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate,
se vor prezenta minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice dintre cele selectate
ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate.
Pentru fiecare scenariu/opţiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta:
3.1. Particularităţi ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare – intravilan/extravilan, suprafaţa terenului,
dimensiuni în plan, regim juridic – natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi,
drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri
extrase din documentaţiile de urbanism, după caz);
b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale
sau construite;
d) surse de poluare existente în zonă;
e) date climatice şi particularităţi de relief;
f) existenţa unor:
– reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care
pot fi identificate;
– posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul
existenţei unor zone protejate sau de protecţie;
– terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională;
g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament – extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:
(i) date privind zonarea seismică;
(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice;
(iii) date geologice generale;
(iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu
rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive
accesibile, după caz;
(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu
reglementările tehnice în vigoare;
(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a
documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic.
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi
tehnologic:
– caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;
– varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;
– echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse.
3.3. Costurile estimative ale investiţiei:
– costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a
costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii;
– costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei
publice.
3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor,
după caz:
– studiu topografic;
– studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului;
– studiu hidrologic, hidrogeologic;
– studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată
pentru creşterea performanţei energetice;
– studiu de trafic şi studiu de circulaţie;
– raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele
de investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate
publică;
– studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii
verzi şi peisajere;
– studiu privind valoarea resursei culturale;
– studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.
3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei
4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico- economic(e) propus(e)
4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi
prezentarea scenariului de referinţă
4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de
schimbări climatice, ce pot afecta investiţia
4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:
– necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;
– soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.
4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:
a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;
b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de
realizare, în faza de operare;
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a
siturilor protejate, după caz;
d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care
acesta se integrează, după caz.
4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de
investiţii
4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul
cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea
financiară
4.7. Analiza economică3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică:
valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau,
după caz, analiza cost-eficacitate
4.8. Analiza de senzitivitate3)
3) Prin excepţie de la prevederile pct. 4.7 şi 4.8, în cazul obiectivelor de investiţii a căror
valoare totală estimată nu depăşeşte pragul pentru care documentaţia tehnicoeconomică
se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se elaborează analiza
cost-eficacitate.
4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor
5. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)
5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor
5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e)
5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obţinerea si amenajarea terenului;
b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului;
c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de
bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii
tehnico-economici propuşi;
d) probe tehnologice şi teste.
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în
lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu
devizul general;
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă – elemente fizice/capacităţi
fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii – şi, după caz, calitativi, în
conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în
funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.
5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice
funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor
fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice
5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei
financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.
6. Urbanism, acorduri şi avize conforme
6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire
6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege
6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de
diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor
6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de
investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice
7. Implementarea investiţiei
7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei
7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de
investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a
investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare
7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare
7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale
8. Concluzii şi recomandări
B. PIESE DESENATE
În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele
desenate se vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia,
cuprinzând:
1. plan de amplasare în zonă;
2. plan de situaţie;
3. planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de
principiu pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau
planuri specifice, după caz;
4. planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri
specifice, după caz.


Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Investie (DALI)


A. PIESE SCRISE
1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)
1.4. Beneficiarul investiţiei
1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie
2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri
instituţionale şi financiare
2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice
3. Descrierea construcţiei existente
3.1. Particularităţi ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare – intravilan/extravilan, suprafaţa terenului,
dimensiuni în plan);
b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
c) datele seismice şi climatice;
d) studii de teren:
(i) studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform
reglementărilor tehnice în vigoare;
(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate
ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;
e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente;
f) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de
schimbări climatice ce pot afecta investiţia;
g) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau
situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa
condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate.
3.2. Regimul juridic:
a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de
preempţiune;
b) destinaţia construcţiei existente;
c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice,
arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite
protejate, după caz;
d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz.
3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici:
a) categoria şi clasa de importanţă;
b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;
c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie;
d) suprafaţa construită;
e) suprafaţa construită desfăşurată;
f) valoarea de inventar a construcţiei;
g) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente.
3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului
energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care
beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele
de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor
evidenţia degradările, precum şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări
produse de cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate
din lipsa de întreţinere a construcţiei, concepţia structurală iniţială greşită sau alte cauze
identificate prin expertiza tehnică.
3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.
3.6. Actul doveditor al forţei majore, după caz.
4. Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor
de diagnosticare2):
2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce
utilizează substanţe nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru
monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilităţii conformării spaţiale
a clădirii existente cu normele specifice funcţiunii şi a măsurii în care aceasta răspunde
cerinţelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.
a) clasa de risc seismic;
b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie;
c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţii;
d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform
cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate.
5. Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza
detaliată a acestora
5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţionalarhitectural
şi economic, cuprinzând:
a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru:
– consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
– protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor
arhitecturale şi a componentelor artistice, după caz;
– intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente
valoroase, după caz;
– demolarea parţială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea
configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei;
– introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
– introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al
construcţiei existente;
b) descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de
intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea
instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări,
debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de
fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei
reabilitate;
c) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de
schimbări climatice ce pot afecta investiţia;
d) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau
situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa
condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate;
e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării
lucrărilor de intervenţie.
5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor
iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare
5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul
orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale
5.4. Costurile estimative ale investiţiei:
– costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor
unor investiţii similare;
– costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei.
5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei:
a) impactul social şi cultural;
b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de
realizare, în faza de operare;
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a
siturilor protejate, după caz.
5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie:
a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi
prezentarea scenariului de referinţă;
b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea
investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung;
c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;
d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;
e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.
6. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)
6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor
6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e)
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în
lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu
devizul general;
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă – elemente fizice/capacităţi
fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii – şi, după caz, calitativi, în
conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în
funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.
6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice
funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor
fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice
6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei
financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite
7. Urbanism, acorduri şi avize conforme
7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire
7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege
7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente
7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de
diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică
7.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice,
precum:
a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată
pentru creşterea performanţei energetice;
b) studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz;
c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice;
d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;
e) studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.
B. PIESE DESENATE
În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele
desenate se vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia,
cuprinzând:
1. Construcţia existentă:
a) plan de amplasare în zonă;
b) plan de situaţie;
c) releveu de arhitectură şi, după caz, structura şi instalaţii – planuri, secţiuni, faţade,
cotate;
d) planşe specifice de analiză şi sinteză, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice şi
în zonele de protecţie aferente.
2. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă):
a) plan de amplasare în zonă;
b) plan de situaţie;
c) planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de
principiu pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau
planuri specifice, după caz;
d) planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri
specifice, după caz.


Proiectul Tehnic si detaliile de executie (PT+DDE)


A. PĂRŢI SCRISE
I. Memoriu tehnic general
1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
1.2. Amplasamentul
1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de
fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii
1.4. Ordonatorul principal de credite
1.5. Investitorul
1.6. Beneficiarul investiţiei
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie
2. Prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) în cadrul studiului de
fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii
2.1. Particularităţi ale amplasamentului, cuprinzând:
a) descrierea amplasamentul;
b) topografia;
c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei;
d) geologia, seismicitatea;
e) devierile şi protejările de utilităţi afectate;
f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări
definitive şi provizorii;
g) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;
h) căile de acces provizorii;
i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.
2.2. Soluţia tehnică cuprinzând:
a) caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;
b) varianta constructivă de realizare a investiţiei;
c) trasarea lucrărilor;
d) protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier;
e) organizarea de şantier.
II. Memorii tehnice pe specialităţi
a) Memoriu de arhitectură – conţine descrierea lucrărilor de arhitectură, cu precizarea
echipării şi dotării specifice funcţiunii
b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcţii
c) Memorii corespondente specialităţilor de instalaţii, cu precizarea echipării şi dotării
specifice funcţiunii
III. Breviare de calcul
Breviarele de calcul reprezintă documente justificative pentru dimensionarea
elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de
construcţie în parte. În acestea se vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul,
combinaţiile de calcul, metodologia de calcul, verificările şi dimensionările, precum şi
programele de calcul utilizate.
IV. Caiete de sarcini
Caietele de sarcini sunt părţi integrante ale proiectului tehnic de execuţie, care
reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice
şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în
lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de
aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă
solicitate.
Caietele de sarcini se elaborează de către proiectanţi, care prestează, în condiţiile legii,
servicii de proiectare în domeniul construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, pe
specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie
restrictive.
Caietele de sarcini, împreună cu planşele, trebuie să fie concepute astfel încât, pe baza
lor, să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de
muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor.
Redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată.
1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini:
a) reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi
prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor;
b) detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi
probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele,
verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final;
c) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei;
d) prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul
natural a deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).
2. Tipuri de caiete de sarcini
2.1. În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini
pot fi:
a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor
şi care se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii;
b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează
independent pentru fiecare lucrare.
2.2. În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi:
a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor;
b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente
tehnologice şi confecţii diverse;
c) caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune;
d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul
cărţii tehnice.
3. Conţinutul caietelor de sarcini
Caietele de sarcini trebuie să cuprindă:
a) nominalizarea planşelor, părţilor componente ale proiectului tehnic de execuţie, care
guvernează lucrarea;
b) descrierea obiectivului de investiţii; aspect, formă, caracteristici, dimensiuni,
toleranţe şi altele asemenea;
c) descrierea execuţiei lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuţie specifice şi etapele
privind realizarea execuţiei;
d) măsurători, probe, teste, verificări şi altele asemenea, necesare a se efectua pe
parcursul execuţiei obiectivului de investiţii;
e) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele
asemenea pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investiţii;
f) standarde, normative şi alte prescripţii care trebuie respectate în cazul execuţiei,
produselor/materialelor, confecţiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului,
probelor, testelor, verificărilor;
g) condiţii privind recepţia.
V. Liste cu cantităţi de lucrări
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi
conţine:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);
c) listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3);
d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul
F4);
e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul
F5);
f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se
poate utiliza formularul F3.).
NOTĂ:
Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru
devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în
vederea decontării.
VI. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6)
Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor
de investiţii/intervenţii.
NOTĂ:
Formularele F1-F6 fac parte integrantă din anexa nr. 10 la prezenta hotărâre.
B. PĂRŢI DESENATE
Sunt documentele principale ale proiectului tehnic de execuţie pe baza cărora se
elaborează părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării
caietelor de sarcini şi care, de regulă, se compun din:
1. Planşe generale
Sunt planşe de ansamblu şi cuprind:
a) planşa de încadrare în zonă;
b) planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;
c) planşele topografice principale;
d) planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea condiţiilor şi
a recomandărilor privind lucrările de fundare;
e) planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a
distanţelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi
planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de
amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea;
f) planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea
volumelor de terasamente, săpături- umpluturi, depozite de pământ, volumul
pământului transportat (excedent şi deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a
precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, precum şi a altor informaţii şi
elemente tehnice şi tehnologice;
g) planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor,
secţiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare,
ariile şi cerinţele specifice ale oţelului, clasa betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge,
protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea;
h) planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.
2. Planşele aferente specialităţilor
Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele
construcţiei.
Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi
denumire proprii.
Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind:
2.1. Planşe de arhitectură
Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote,
dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte
informaţii de această natură:
– planurile de arhitectură ale fiecărui nivel subteran şi suprateran, inclusiv sistemul de
acoperire, cotate, cu indicarea funcţiunilor şi finisaje, cu mobilier reprezentat;
– secţiuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor;
– faţade, cu indicarea finisajelor, inclusiv cu reprezentarea încadrării în frontul stradal
existent, după caz.
2.2. Planşe de structură
Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de
rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia, şi cuprind:
• planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;
• planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;
• descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj
(numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind
transportul, manipularea, depozitarea şi montajul.
2.3. Planşe de instalaţii
Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia
instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea.
2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice
Vor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi,
detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume:
• planşe de ansamblu;
• scheme ale fluxului tehnologic;
• scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
• scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare,
comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale
instalaţiilor tehnologice;
• planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor,
sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de
montaj;
• diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv
materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării;
• liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe
cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.
2.5. Planşe de dotări
Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi,
tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru:
• piese de mobilier;
• elemente de inventar gospodăresc;
• dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor;
• dotări necesare securităţii muncii;
• alte dotări necesare în funcţie de specific.
NOTĂ:
La elaborarea proiectelor, materialele, confecţiile, elementele prefabricate, utilajele
tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici.
Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători, furnizori sau
la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă
concurenţa.
Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe
cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în
scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător).
C. DETALII DE EXECUŢIE
Detaliile de execuţie, parte componentă a proiectului tehnic de execuţie, respectă
prevederile acestuia şi detaliază soluţiile de alcătuire, asamblare, executare, montare şi
alte asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente
acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături
între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii.
În funcţie de complexitatea proiectului şi de natura lucrărilor de intervenţii, precum şi în
cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese tehnologice specifice,
anumite detalii de execuţie se pot elabora/definitiva pe parcursul execuţiei obiectivului
de investiţii (proiectantul va specifica pe planşe care sunt detaliile de execuţie ce
urmează a fi elaborate/definitivate astfel).
Detaliile de execuţie pot fi de 3 tipuri:
a) detalii de execuţie privind soluţionările elaborate de proiectant;
b) detalii de execuţie pentru echiparea obiectivului de investiţii, în timpul execuţiei, cu
aparatură şi echipamente, realizate cu respectarea datelor şi informaţiilor oferite de
către furnizorii acestora;
c) detalii de execuţie curente standardizate (conform detaliilor-tip ale furnizorilor de
subansamble) sau detalii de execuţie care depind de specificul tehnologic al firmei
constructoare, care se vor executa, de regulă, de către constructor.
În toate cazurile prevăzute mai sus, proiectantul, în cadrul asistenţei tehnice, trebuie să
supervizeze întocmirea şi adaptarea funcţională a tuturor detaliilor de execuţie,
indiferent de elaboratorul acestora.

Back to Services

Tags